Stichting Schadehulpservice

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Wij zijn Schadehulpservice. Schadehulpservice is een stichting die de volledige schadebehandeling overneemt van verzekeraars en intermediairs. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Veiligheid staat hierbij voorop. Dat is belangrijk. Zowel voor u als voor ons. Wij behandelen en verwerken uw gegevens dan ook uiterst zorgvuldig. Deze privacyverklaring is voor iedereen van wie wij persoonsgegevens ontvangen, opvragen, bewaren en verstrekken.

Veiligheid van uw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beschermd. Uw gegevens worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en alleen verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beveiligen we onze gebouwen, systemen, netwerken en servers en hebben al onze medewerkers geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze nodig hebben om de schade af te handelen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens:

 • die iets vertellen over u;
 • die herleidbaar zijn naar u.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres of woonplaats.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, die extra beschermd worden. Bijvoorbeeld gezondheidsgegevens.

Gezondheidsgegevens

Door ons ingeschakelde medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor het veilig omgaan met en het verwerken van uw gezondheidsgegevens. De medisch adviseur heeft hiervoor altijd een medisch beroepsgeheim. Andere medewerkers gebruiken uw gezondheidsgegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren. En alleen als zij deze gegevens nodig hebben om de schade af te wikkelen. Deze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseurs.

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens?

Schadeafhandeling

In de meeste gevallen ontvangen wij persoonsgegevens van uzelf, omdat u betrokken bent bij de afhandeling van een schade waarover wij contact met u hebben. In sommige gevallen ontvangen wij gegevens vanuit onze opdrachtgever of verzamelen wij zelf gegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de schade af te handelen.

Contact over schade

Gedurende de schadeafhandeling kunnen wij contact met u hebben. U kunt op verschillende manieren contact met ons hebben, bijvoorbeeld via e-mail, brief of telefoon. Als u telefonisch contact met ons heeft, wordt het telefoongesprek opgenomen. Dit doen wij:

 • voor trainings- en coachingsdoeleinden;
 • ter verbetering van onze dienstverlening en
 • als vastlegging van het verdere verloop van het gesprek.

Daarnaast wordt het gesprek bewaard om u eventueel later nog beter van dienst te kunnen zijn.

Website

Wij verwerken een aantal gegevens van u om de functionaliteit van onze website te kunnen bieden en technisch te beheren. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de gebruikte internetbrowser en de duur van uw bezoek en sessie. Tevens worden de invulvelden van de formulieren op onze website gelogd.

Voorkomen van fraude

Onze opdrachtgever gebruikt persoonsgegevens om fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kan informatie worden opgevraagd of opgenomen in de databank van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Meer informatie over stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl. Er wordt tevens gewerkt met een intern incidentenregister.

Voldoen aan de wet

Wij gebruiken persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens alleen als dit nodig is om de schade af te handelen. Wij maken met de partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, afspraken over het gebruik en de beveiliging van die gegevens.

 • Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, onze accountant, UWV, Politie, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Ook schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de schadeafhandeling. Dit zijn bijvoorbeeld schade-experts, schadeherstelbedrijven en medische adviseurs.
 • Wij kunnen ook werkzaamheden uitbesteden aan zogenaamde verwerkers. Dit kunnen zowel groepsmaatschappijen als externe partijen zijn. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners voor ons emailverkeer of telefonische bereikbaarheid.

Als uw gegevens worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zullen wij ervoor zorgen dat de gegevens adequaat beschermd zijn. Zo nodig zullen wij daarvoor afspraken maken met deze partijen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Gedurende de schadeafwikkeling houden wij een dossier bij. Zodra de schade is afgerond wordt het dossier gesloten. Wij dragen het volledige dossier vervolgens over aan onze opdrachtgever.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (zie contactgegevens onder de alinea ‘Gebruikmaken van uw rechten’).

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal wettelijke rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder lichten wij elk recht kort toe. Het uitoefenen van deze rechten is soms aan voorwaarden gebonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit van de Persoonsgegevens.

Recht op inzage

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u vastgelegd hebben of met welke categorieën van partijen wij persoonsgegevens delen, kunt u gebruikmaken van uw recht op inzage. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien. Indien u hierbij om kopieën van reeds aan u verstrekte gegevens vraagt, dan kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

Recht op rectificatie

Gegevens die onjuist zijn, kunnen wij voor u aanpassen. U kunt hiervoor een verzoek tot rectificatie indienen.

Recht op vergetelheid

Wilt u dat wij alle persoonsgegevens die wij van u vastgelegd hebben verwijderen? Dan onderzoeken wij of dit mogelijk is. Wij kunnen niet in alle gevallen uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als dit in strijd is met de wet. Dit komt voor als wij een wettelijke bewaarplicht hebben of als gegevens betrekking hebben op een lopende procedure.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Er wordt dan een afweging gemaakt tussen uw en onze belangen bij de verwerking. Weegt uw privacybelang zwaarder dan ons belang? Dan zetten wij de verwerking stop.  

Recht op beperking van de verwerking

In sommige situaties heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk ‘stil te laten zetten’ totdat een probleem of bezwaar is opgelost. Wij mogen de persoonsgegevens dan alleen nog onder bepaalde voorwaarden verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een ‘machine leesbare’ kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Gebruikmaken van uw rechten

Wilt u gebruikmaken van een van bovenstaande rechten? Dan kunt u een verzoek indienen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Vermeld in uw bericht duidelijk van welk recht u gebruik wilt maken. Het kan zijn dat wij u vragen om u nader te identificeren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon sturen. We kunnen ook contact met u opnemen als uw verzoek ons niet duidelijk is. U krijgt binnen 1 maand schriftelijk antwoord op uw bericht.

Gedurende de schadeafwikkeling wordt het verzoek door Schadehulpservice zelf behandeld, na sluiting van het dossier zal uw verzoek worden doorgezet naar onze opdrachtgever.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

 • Stuur een e-mail naar: privacy@schadehulpservice.nl
 • Stuur een brief naar:
  Schadehulpservice
  T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
  Postbus 511
  3300 AM DORDRECHT

Vragen

Heeft u een vraag, opmerking, suggestie of klacht over het onderwerp privacy? Ook dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit mag via bovenstaande contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kijken we graag met u hoe we tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. Deze versie is het laatst gewijzigd op 01-07-2020.